Säädökset

Laki
Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta.

SWE fs20141188 FIN sk20141188

Laki

Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muutta- misesta.

SWE fs20141189 FIN  sk20141189

Laki
Rikoslain 48 a luvun 2 §:n muuttamisesta.

SWE fs20141190 FIN sk20141190

Laki
Kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta.

SWE fs20141191 FIN sk20141191

Laki

Merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 10 ja 21 §:n muuttamisesta.

SWE fs20141192 FIN sk20141192

Laki
Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

SWE fs20141193 FIN sk20141193

Laki
Kalastuslain 8 a ja 88 §:n muuttamisesta.

SWE fs20141426 FIN sk20141426

Valtioneuvoston asetus

Silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääal- taalla vuonna 2015.

SWE fs20141441 FIN sk20141441

Valtioneuvoston asetus

Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista.

SWE fs20141442 FIN sk20141442

Eviran uusi ohje omavalvonnan valvonnasta

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/elintarvikehuoneistot/eviran_ohje_16043_1.pdf

Oivan Oiva arviointiohjeet HYVÄKSYTYILLE elintarvikehuoneistoille

https://www.oivahymy.fi/portal/fi/yrityksille/tarkastusohjeet/hyvaksytyt+elintarvikehuoneistot/

1.1.2016 Voimaan tulevia lakeja

379/2015 Suomeksi

Kalastuslaki,  14.4.2015

380/2015 Suomeksi

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta,  14.4.2015

381/2015 Suomeksi

Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta, 14.4.2015

382/2015 Suomeksi

Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta,  14.4.2015

798/2018 Suomeksi På svenska

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, julkaistu 28.9.2018, voimaan 1.10.2018

Asetukset 2018

1100/2018 Suomeksi På svenska

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, julkaistu 17.12.2018, voimaan 1.1.2019

1158/2018 Suomeksi På svenska

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä, julkaistu 20.12.2018, voimaan 1.1.2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter, utgiven 20.12.2018, träder i kraft 1.1.2019

Päivitykset 2019

 Linkki Oiva-ohjeisiin https://www.oivahymy.fi/yrityksille/tarkastusohjeet/

LAKI

233/2019 Suomeksi

Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta , julkaistu 26.2.2019

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.

Láhka guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásaheami suorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis addojuvvon lága 8 §:a nuppástuhttimis

233/2019

Dát láhka boahtá fápmui 1 njukčamánnu 2019.

427/2019 Suomeksi På svenska

Laki kalastuslain muuttamisesta, julkaistu 2.4.2019, voimaan 1.5.2019

Lag om ändring av lagen om fiske, utgiven 2.4.2019, träder i kraft 1.5.2019

614/2019 Suomeksi På svenska

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista, julkaistu 14.5.2019

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2019.

614/2019 Suomeksi På svenska

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om värdena för hotade fiskar och fiskar på tillbakagång, utfärdad 14.5.2019

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2019.

Päivitys 2021

Tasavallan Presidentti vahvisti 19.11. eduskunnan hyväksymän lain Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta. Laki tulee voimaan 1.12.2021.

Laki linkissä alla.

Suomeksi https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210997

På svenska https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210997

PÄIVITYS 2022

Alkutuotannon valvontaohjeet on tarkoitettu pääsääntöisesti kuntien elintarvikevalvojille alkutuotannon vaatimustenmukaisuuden määrittelyyn. Ohjeet ovat avuksi myös alkutuottajille ja elintarvikealan yrityksille oman toimintansa suunnittelussa. 

Ohjeet koskevat elintarvikkeiden alkutuotannon valvontaa

  • maidontuotannossa 
  • lihantuotannossa 
  • munantuotannossa
  • hunajantuotannossa 
  • vesiviljelyssä ja kalastuksessa 
  • kasvin- ja siententuotannossa
  • iduntuotannossa
  • alkutuotannon tuotteiden kuljetuksessa

Ohjeissa on huomioitu muun muassa elintarvikelain 297/2021 ja maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygieniasta antaman asetuksen 318/2021 tuomat muutokset.

Päivitetyt ohjeet ovat Ruokaviraston sivuilla täällä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/alkutuotanto/

PÄIVITYS; 2023

448/2023 Suomeksi

Laki kalastuslain muuttamisesta
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

448/2023  På svenska

Lag om ändring av lagen om fiske
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.