Hallitus esittää, että kalastuslain ja kalastuksen tukilainsäädännössä olevaa määritelmää kaupallisesta kalastajasta muutetaan, jotta voidaan välttää vuoden vaihteessa voimaan tulleen arvonlisäverolain muutoksen epätoivotut vaikutukset kaupalliseen kalastukseen ja kotimaisen kalan saatavuuteen.

Kaupalliset kalastajat on kalastuslaissa jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat päätoimisemmin kalastavat ja toiseen ryhmään sivutoimisesti kalastavat kalastajat. Vuoden vaihteessa voimaantullut arvonlisäverolain verovelvollisuusrajaa koskeva muutos nosti ensimmäisen ryhmän kalastajien liikevaihtovaatimusta 10 000 eurosta 15 000 euroon, sillä ensimmäisen ryhmän kalastajiin kuuluvat kalastuslain nykyisten säännösten mukaan ne, joiden kalastustulot ylittävät arvonlisäverolaissa säädetyn verovelvollisuusrajan. 

Arvonlisäverolain muutoksella on ollut useita kielteisiä vaikutuksia kaupalliseen kalastukseen. Uusien kalastajien on aiempaa vaikeampi päästä päätoimisiksi ensimmäisen ryhmän kalastajiksi. Lisäksi monet sellaiset, jotka ovat aiemmin kuuluneet ensimmäisen ryhmän kalastajiin, kuuluvat muutoksen myötä toisen ryhmän kalastajiin. Toiseen ryhmään pudonneet kalastajat ovat menettämässä oikeuksia tiettyihin tukiin tai joutuisivat tietyissä tapauksissa jopa maksamaan myönnettyjä tukia takaisin. Kokonaisuutena rajan muuttaminen on vähentänyt epäsuorasti päätoimisten kaupallisten kalastajien määrää ja uhkaa vähentää myös kotimaisen kalan tarjontaa, mikä on vastoin hallitusohjelman tavoitteita.

Näiden ei-toivottujen vaikutusten välttämiseksi hallitus on antanut esityksen kaupallisen kalastajan määritelmän muuttamiseksi niin, että ensimmäisen ryhmän kalastajiin kuuluisivat ne, joiden liikevaihto on vähintään 10 000 euroa.  Jatkossa kaupallisten kalastajien ryhmittely ei olisi enää kytköksissä arvonlisäverovelvollisuusrajaan. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) mukaista tukea voitaisiin jatkossa myöntää kehittämishankkeiden lisäksi ennakkoina myös investointihankkeille. Näin halutaan helpottaa yritysten sopeutumista koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin.
Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2021. Lakeja sovellettaisiin kuitenkin rekisteröinti- ja tukihakemuksiin, jotka on jätetty 1.1.2021 tai sen jälkeen. Näin varmistettaisiin, että arvonlisäverolain muutoksesta aiheutuu mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia kalastajille.

Lähde; MMM 25.2.2021