Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi tänään mietintönsä
kalastuslain uudistuksesta. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on
erittäin tyytyväinen valiokunnan lakiin tekemiin parannuksiin.

– Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, uusi laki ei heikennä kalavesien
omistajien asemaa, sillä kalastusoikeus ja siihen liittyvä määräämisvalta
kuuluvat jatkossakin lähtökohtaisesti vesien omistajille.  Kalastusta
voidaan edelleen säännellä myös omistajien määrittelemillä lupaehdoilla,
Orpo sanoo.

Omistajat ovat keskeisessä asemassa kalavarojen alueellisten käyttö- ja
hoitosuunnitelmia laadittaessa, sillä alueellinen suunnittelujärjestelmä
perustuu alhaalta ylöspäin lähtevään prosessiin. Nykytilanteeseen verrattuna
uutta on näiden suunnitelmien suurempi sitovuus ja tietynlainen
laadunvarmistus viranomaistaholta.

– Suomessa on monipuoliset kalakannat ja potentiaali vielä paljon suurempaan
kalavesien tuottoon kuin tällä hetkellä. Kotimaista kalaa halutaan
ruokapöytiin ja sitä voisi riittää myös vientiin.

Uuden lain myötä kalastuksen sääntelyn perusteeksi tulee kestävä
kalakantojen hoito ja kalojen luontainen lisääntyminen. Koska kalat eivät
noudata vesialueiden tai kalatalousalueiden rajoja, uusi laki luo raamit
valtakunnalliselle kalakantojen hoidolle ja kalastukselle.
Kalatalousalueilla toimeenpannaan lakia edelleen paikallisista
lähtökohdista.

– Alueellinen yhteistyö onnistuu vain aidon kumppanuuden kautta vesialueiden
omistajien ja eri kalastajaryhmien välillä. Viranomaisten tehtävä on
koordinoida kokonaisuutta ja valvoa kalastusta.

Kalastuksen säätely perustuu alueilla laadittaviin alueellisiin käyttö- ja
hoitosuunnitelmiin, joiden laadinnassa kalastusoikeuden haltijalla on
keskeinen asema. Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa esitetään alueelliset
kalastuksen säätely- ja kalakantojen hoitotoimenpiteet, niiden valvonta,
seuranta, rahoitus ja muu toimeenpano.

– Lakiuudistus yksinkertaistaa kalastuslupajärjestelmää, koska sen myötä
siirrytään yhden valtakunnallisen luvan malliin. Kalastuksenhoito- ja
viehekalastusmaksu yhdistetään yhdeksi kalastonhoitomaksuksi, jonka maksavat
kaikki 18-64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin
ongintaa ja pilkintää.
Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä koko maassa. Maksun suuruus on
39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja viisi euroa/vuorokausi.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Tiina Rytilä, p. 0295 162 132

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/150303_kalastuslaki.html