Elintarvikeomavaraisuus ja ruoan huoltovarmuus perustuvat vahvaan ja elinkelpoiseen kotimaiseen alkutuotantoon. Alkutuotannon haasteet nähdään usein ensisijaisesti maatalouteen kohdistuvina paineina. Se ei kuitenkaan ole koko totuus. Venäjälle asetetuista talouspakotteista seuraavat vien- tirajoitukset osuvat täsmäiskuna myös kalatalouteen; polttoaine- ja energiakustannusten nousu syö kalankasvatuksen ja kalastuksen kannattavuutta; kuljetuskustannukset ja monet muut murheet li- säävät painetta ja luovat epävarmuutta.
Kotimainen kala on terveellinen, turvallinen ja kestävästi tuotettu lähiruokavaihtoehto. Suomessa on erinomaiset edellytykset kalantuotannon ja kalan elintarvikekäytön lisäämiselle. Kalankasvatuk- sessa on viime vuosina panostettu tuotannon kestävyyteen – tässä hetkessä on aika keskittyä koti- maisen kalan tuotantomääriin, tuotantovarmuuteen ja elintarvikemarkkinoille saattamiseen.
Mahdollisuudet on käytettävä hyödyksi ja haasteet käännettävä vahvuuksiksi. Nyt tarvitaan päätök- siä esteiden purkamiseksi ja tämän työn mahdollistamiseksi.


1) Venäjäänkohdistuvientalouspakotteidenjohdostamyöskalanpoikasvientiitäänpysähtyi.Ve- näjän vientiin tarkoitetuille poikasille on nyt löydettävä kasvatusmahdollisuudet kotimaassa. Kalankasvatuslaitoksille on annettava määräaikainen poikkeuslupa kiintiöiden ylityksiin tuo- tantomäärien ja rehunkäytön osalta.


2) Kirjolohentuotantokierronpituuson2-3vuotta.Tuotantoaeivoidakatkaistayhtäkkisestija jälleen käynnistää uudelleen tilanteen normalisoituessa. Vastakuoriutunut poikanen ei muutu hetkessä ruokakalaksi.


3) Kotimaisenkalankasvatuksenmerkitysjamahdollisuudetruokahuollonkehittämisessäjavar- mistamisessa niin normaalioloissa kuin poikkeusaikoina on tunnustettava ja niitä on nyt edis- tettävä.


4) Tuontirehujenja-raaka-aineidensaatavuuteeneikriisitilanteissavoidaluottaa.OnneksiSuo- messa on kalanrehuja valmistava tehdas ja tarjolla myös kotimaisia rehuraaka-aineita. Koti- mainen kalajauhotehdas ja rehutehdas ovat elintärkeitä lenkkejä kalatalouden arvoketjussa, jonka eheys ja toimintakuntoisuus on varmistettava ja jonka ylläpidosta on huolehdittava jatkossakin.


Ukrainan sota ja epävakaa maailman tilanne tuovat lisää haasteita myös kalankasvattajille – olemme valmiina kohtaamaan haasteet ja etsimään niihin rakentavia ratkaisuja. Kiireellisimpänä tehtävänä on sopia ja tehdä välittömästi päätökset niistä järjestelyistä, joiden perusteella tuo- tannossa jo olevat poikaset saadaan kasvattaa kotimaassa.


Lähde; Suomen Kalankasvattajaliitto ry (Kalankasvattajaliiton kirjelmä päättäjille 17.3.2022 )