Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Helmikuuhun 2022 mennessä hygieniapasseja on myönnetty lähes 1 358 000 kappaletta.  Elintarvikehygienian perusasiat ovat tuttuja jo suurelle joukolle suomalaisia. Ruokaa osataan käsitellä turvallisesti elintarvikealan yrityksissä ja myös kotona.

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti. Elintarvikkeiden oikealla käsittelyllä vaikutetaan merkittävästi elintarvikkeiden säilyvyyteen ja turvallisuuteen.

Hygieniapassi vaaditaan sellaisilta elintarvikealan työntekijöiltä, jotka työssään käsittelevät pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa kuten ravintoloissa ja elintarviketehtaissa. Useat työnantajat vaativat hygieniapassin myös muilta työntekijöiltä, koska se lisää osaamista.

Hygieniapassi on yllättänyt suosiollaan. Kaksikymmentä vuotta sitten arveltiin, että passia tarvitsisi noin 130 000 elintarvikealan työntekijää. Nykyään järjestetään vuosittain noin 9 000 testitilaisuutta ja myönnetään noin 50 000 hygieniapassia. Suomen lainsäädäntöön perustuva hygieniaosaamisjärjestelmä on ainutlaatuinen ja se on herättänyt muissa maissa runsaasti mielenkiintoa. Tietoa Suomen elintarviketurvallisuudesta ja hygieniaosaamisjärjestelmästä on esitelty esimerkiksi eri Aasian maille.

Hygieniapassi helpottaa työnhakua

Hygieniapassin saa suorittamalla hyväksytysti hygieniapassitestin, jossa testataan tietoa eri elintarvikehygienian osa-alueilta. Testiväittämät liittyvät mikrobiologiaan, ruokamyrkytyksiin, hygieenisiin työskentelytapoihin, henkilökohtaiseen hygieniaan, puhtaanapitoon, omavalvontaan ja elintarvikelainsäädäntöön. Hygieniapassitestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat.

Nykyään hygieniapassitestin voi suorittaa usein jo yläkoulussa, lukiossa tai esimerkiksi armeijassa. Hygieniapassi on osa yleissivistystä ja helpottaa työnhakua elintarvikealan lisäksi myös esimerkiksi hoito-, siivous-, ja kuljetusalalla. Hygieniapassitestin suorittamalla oppii turvallisia työskentelytapoja myös kotikeittiössä.

Ruokavirasto hallinnoi ja ylläpitää hygieniaosaamisjärjestelmää sekä ohjaa ja valvoo hygieniapassitestaajien toimintaa. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat hygieniaosaamisen velvoitteen toteutumista elintarvikealan yrityksissä, kuten ravintoloissa, suurkeittiöissä ja elintarviketehtaissa.

Lähde; Ruokavirasto 1.2.2022