LO­VII­SA Sa­noit­ta­ja, mu­siik­ki­tuot­ta­ja ja lau­la­ja Ilk­ka ”Ile” Vai­nio on läh­te­nyt yh­des­sä lo­vii­sa­lai­sen ka­las­ta­ja Ben Hen­riks­so­nin kans­sa mu­kaan suo­la­bis­nek­seen.

Vii­me ke­vää­nä en­si­sil­mäyk­sel­lä ys­tä­vys­ty­neet ka­ve­ruk­set ovat ke­hit­tä­neet uu­den ruo­ka­tuot­teen, joka on saa­nut ni­mek­seen ”Ys­tä­vän suo­la”.

Idea syn­tyi het­kes­sä.

– Seu­ra­sin, kun ai­dot me­ri­lo­het kyp­syi­vät sa­vus­tus­kaa­pis­sa. Siel­tä tu­le­va sa­vun tuok­su oli il­mi­ö­mäi­nen, pa­ras tuok­su mitä tie­dän. Tuli niin hie­no tun­ne, joka sä­väh­dyt­ti. Kat­soin Be­niä me­ri­lo­hen sa­vun se­as­ta ja sa­noin, et­tä nyt ale­taan te­ke­mään suo­laa, Vai­nio ker­too.

Tätä edel­si ys­tä­vys­ten sa­nai­lu Ile Vai­ni­on stu­di­ol­la erää­nä lau­an­tai­se­na il­ta­na.

– Ky­syin sil­loin, et­tä mitä ih­met­tä nämä to­maa­tit täs­sä te­ke­vät. Ilel­lä oli tas­kus­sa purk­ki Hi­ma­la­jan suo­laa, jota ri­pot­te­lim­me nii­den pääl­le. Yh­täk­kiä Ile heit­ti il­moil­le aja­tuk­sen, jota pi­din ihan hul­lu­na, Ben muis­tut­taa.

Koe-erä va­kuut­ti ka­las­ta­jan

Me­ri­lo­hi­sa­vul­la teh­ty suo­la oli kui­ten­kin se jut­tu, jota ka­ve­ruk­set läh­ti­vät vie­mään eteen­päin.

– Teh­ty­ään koe-erän Ben soit­ti ja sa­noi, et­tä täs­tä tu­lee to­del­la hyvä, tule äk­kiä tän­ne. Läh­din aja­maan työ­pai­kal­ta Hel­sin­gis­tä heti Ah­ven­kos­kel­le, Vai­nio muis­te­lee.

Kak­sik­ko tuu­ma­si koe-erää mais­tel­les­saan, et­tä tä­mä­hän on mes­ta­ri­te­os, jot­ka he läh­ti­vät ke­hit­tä­mään edel­leen.

– Suo­la toi­mii li­han ja ka­lan kuin kas­vis­ten kans­sa. Esi­mer­kik­si Kot­kan Li­ha­mes­ta­rit suun­nit­te­lee Ys­tä­vän suo­lan käyt­tä­mis­tä an­nok­sis­saan. Yri­tys myy jo en­tuu­des­taan Mai­nio Vai­ni­on Pos­su­bur­ge­ria, Vai­nio ker­too.

Loviisalainen kalastaja Ben Henriksson (vas.) kehitti ystävänsä, sanoittaja–musiikkituottaja–laulaja Ilkka

Loviisalainen kalastaja Ben Henriksson (vas.) kehitti ystävänsä, sanoittaja–musiikkituottaja–laulaja Ilkka ”Ile” Vainion ideoimaa merilohisavusta valmistettua suolaa. Syntyi Ystävän Suola -tuote.

Kuva/ Kuvaaja: Marko Wahlström

Lähde; Itäväylä 31.8.2018