Vuodenvaihteen muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Maa- ja metsätalousministeriö 18.12.2015 10.15
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla astuu vuodenvaihteessa voimaan mm. uusi kalastuslaki sekä laki haitallisten vieraslajien hallitsemiseksi. Myös eläinlääkintään liittyviin lakeihin tulee muutoksia.

Kalastuslaki voimaan

Uusi kalastuslaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2016. Lain tavoitteena on turvata kalojen luontainen lisääntyminen ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Jatkossa kalastuksen säätely on keskeinen väline kalakantojen hoidossa, ja kalavarojen käyttö ja hoito perustuvat entistä enemmän kalakannoista ja kalastuksesta kerättävään tietoon.

Kalastuksen harrastajalle näkyvin muutos on lupajärjestelmän yksinkertaistuminen. Uudessa kalastonhoitomaksussa yhdistyvät aiemmat kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja kattaa lähes koko Suomen.

Lisätietoja:
tiedottaja Hasse Härkönen, p. 02951 62011
http://mmm.fi/kalastuslaki
Yhdellä kalastusmaksulla voi jatkossa kalastaa koko Suomessa (Metsähallituksen tiedote 9.11.2015):

EU:n vieraslajilista ja uusi laki haitallisten vieraslajien hallitsemiseksi

EU:n vieraslajiluettelo rajoituksineen tulee voimaan alkuvuodesta 2016. Luetteloon sisältyy viisi Suomen luonnossa esiintyvää vieraslajia: kasveista persianjättiputki, armenianjättiputki ja keltamajavankaali sekä selkärangattomista täplärapu ja villasaksirapu. Luettelon sisältämien lajien maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja ympäristöön päästäminen on EU:ssa kielletty.

Haitallisten vieraslajien torjuntaa edistävä kansallinen lakiehdotus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Vieraslajilaki antaa mahdollisuuden nimetä myös kansallisesti haitallisia vieraslajeja, joista voi aiheutua vahinkoa erityisesti Suomen oloissa.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, puh. 0295 16 2259 (EU:n vieraslajiluettelo)
lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, puh. 0295 162 456 (kansallinen vieraslajilaki)
EU:lta luettelo torjuttavista vieraslajeista – myös Suomeen uusi laki riskien hallitsemiseksi (MMM:n tiedote 7.12.2015)

Eläinlääkintään liittyviin lakeihin muutoksia

Laki eläintautilain muuttamisesta tulee voimaan vuoden vaihteessa. Säännöksiin, jotka koskevat maatalousalalla ja vesiviljelyalalla eläintautien vuoksi maksettavia kustannuksia ja vahingonkorvauksia, on tehty Euroopan unionin valtiontukisääntöjen edellyttämät rajaukset ja täsmennykset. Hevosten keinosiemennystoimintaa on helpotettu poistamalla vaatimus kotimaassa hevoseläineläinten siementämiseen käytettävän sperman varastointiin edellytettävästä laitoshyväksynnästä. Myös maan rajat ylittäviin porokuljetuksiin liittyviä vaatimuksia on kevennetty.

Vuodenvaihteessa tulee voimaan myös laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta. Lakiin on tehty muutetun ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin edellyttämiä muutoksia, jotka keventävät muista EU:n jäsenvaltioista Suomeen tulevien eläinlääkäreiden laillistamismenettelyä. Eläinlääkäreiden toimintaa koskevien kantelujen käsittelyprosessia on selkeytetty.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 0295 162 361
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 0295 162 244

Maaseutupolitiikan ja saaristoasiain koordinaatio maa- ja metsäalousministeriöön

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) ja saaristoasiain neuvottelukunnan tehtävien siirto työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) maa- ja metsätalousministeriöön (MMM) toteutuu 1.1.206. MMM huolehtii siirron myötä myös valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hallinnoinnista sekä Suomen kylätoiminta ry:n valtionavusta. Siirron yhteydessä TEM:n alueosastolta siirtyy kolme henkilöä maa- ja metsätalousministeriöön.

Maaseudun kehittämisen merkittävimmät rahalliset resurssit ovat EU:n osarahoittamassa maaseudun kehittämisohjelmassa, jota hallinnoi maa- ja metsätalousministeriö. Kansallisen maaseutupolitiikan siirto maa- ja metsätalousministeriöön merkitsee nyt paluuta EU:n maaseudun kehittämisen yhteyteen, mikä vahvistaa EU-rahoitteisen toiminnan ja kansallisen toiminnan entistä vahvempaa synergiaa. Aluepolitiikan kokonaisavastuu sekä kaupunkipolitiikan koordinaatiotehtävät säilyvät työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, puh. 0295 16 2264
Maaseutupolitiikan ja saaristoasiain koordinaatio MMM:öön 1.1.2016 alkaen (MMM:n uutinen 16.12.2015)

INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoa täydennetään ja täsmennetään

Vuoden vaihteessa tulee voimaan paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muutos (HE 83/2015). Laissa säädetään EU:n laajuisen paikkatietoinfrastruktuurin luomiseen pyrkivän INSPIRE-direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta. Lain muutoksella täydennetään ja täsmennetään direktiivin kansallista täytäntöönpanoa Euroopan unionin komissiolta saadun palautteen perusteella. Lisäksi muutoksella huomioidaan komission asetuksina annettuihin direktiivin täytäntöönpanosääntöihin tehtyjä muutoksia.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 0295 16 2379