Vuoden 2019 alussa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla aloittaa toimintansa uusi Ruokavirasto. Tämän lisäksi vuoden vaihteessa muun muassa tulee voimaan elintarvikemarkkinalaki, otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri ja uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa.

Uusi Ruokavirasto aloittaa toimintansa

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistyvät uudeksi Ruokavirastoksi, joka aloittaa toimintansa 1.1.2019. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikaksi tulee Seinäjoki ja viraston toiminta kattaa koko maan. Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja taimiaineistoja. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona ja huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta.

Elintarvikemarkkinalaki tulee voimaan

Elintarvikemarkkinalain tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Elintarvikekauppaa valvomaan tulee elintarvikemarkkinavaltuutettu, jonka virka avataan uuteen Ruokavirastoon.

Lailla varmistetaan tuottajille mahdollisuus saada maataloustuotteiden myyntiä koskevat sopimukset kirjallisina. Pyrkimyksenä on estää kohtuuttomien ehtojen ja hyvän liiketavan vastaisten tai muuten toisen osapuolen kannalta sopimattomien menettelyjen käyttöä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupassa. Elintarvikemarkkinalaissa säädetään myös elintarvikemarkkinavaltuutetusta. Valtuutettu voi antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia, sekä tiedottaa ja neuvoo elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista. Lisäksi valtuutetun tehtäväksi tulee valvoa lakiin kirjattujen vaatimusten ja kieltojen noudattamista.

Kalastusalueet aloittavat toimintansa

Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta lähtien. Kalatalousalueiden tehtävänä on muun muassa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta, toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta, kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus sekä kalastuksenvalvonnan järjestäminen. ELY-keskukset vahvistivat kalatalousalueiden uudet rajat 12.12.2017. ELY-keskus kutsuu koolle kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset heti alkuvuodesta 2019.

Lähde; ote MMM / tiedote 18.12.2018