Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen kotimaisen kalan edistämisohjelman valmistelun.

Keskeiseksi tavoitteeksi on otettu suomalaisten kalan syönnin nostaminen nykyisestä 1,7 viikkoannoksesta syöntisuositusten mukaiseen 2,5 viikkoannokseen vuonna 2027. Lähtökohtana on tavoitteen saavuttaminen markkinaehtoisesti pääosin kotimaiseen kalaan perustuen hyödyntämällä kalavaroja kestävästi ja ympäristön hyvä tila säilyttäen.

Miksi kalaa pitäisi syödä enemmän? Tuoreen tutkimustiedon valossa kalaisa ruokavalio on erittäin terveellinen. Lisäksi kalaisan ruokavalion ilmastovaikutukset olisivat 30% alhaisemmat kuin nykyisen suomalaisen keskimääräisen ruokavalion (VN TEAS -selvitys).

Miksi pitäisi syödä juuri kotimaista kalaa? Kotimaiseen kalaan perustuvan kulutuksen kasvulla olisi Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan mm. seuraavat taloudelliset vaikutukset Suomessa:

Kalatalouden arvoketjun arvo nousisi 1,6 miljardista eurosta 2,5 miljardiin euroon
Alan työllistävyys nousisi 5 000 henkilötyövuodesta 9000 henkilötyövuoteen
Kalatuotteiden kauppataseen alijäämä pienenisi 350 miljoonasta eurosta 150 miljoonaan euroon.
Käytännössä tavoitteen toteutuminen tarkoittaisi Suomessa kotimaisen kaupallisen kalan elintarvikekäytön kasvua noin 25 miljoonasta kilosta 85 miljoonaan kiloon vuodessa. Tavoite on todella kova. Sen saavuttaminen ei ole kuitenkaan nähdäkseni mahdotonta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin kovaa työtä, johdonmukaista päätöksentekoa yhteiskunnassa ja onnistumista mm. seuraavissa avainkysymyksissä.

Kalankasvatuksessa meidän tulee kyetä hyödyntämään uusien teknologioiden, kuten kiertovesi- ja avomerikasvatuksen sekä kiertotalousratkaisujen, tuomat kasvumahdollisuudet yritystoiminnan ja ympäristön kannalta tasapainoisesti.

Silakkatuotteiden osalta tulee saada aikaan kuluttajien ostokäyttäytymiseen perustuva kysynnän kasvu. Tämä edellyttää tuotekehitystä ja uusia tuoteinnovaatioita. Viime aikoina julkisuudessa käydystä keskustelusta (Yle MOT) huolimatta kalastusyrityksillä on nähdäkseni mm. toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän ja MSC-sertifikaatin ansiosta hyvät edellytykset tarvittaessa vastata lisääntyvään silakan elintarvikekysyntään ja luoda muutenkin merkittävää lisäarvoa yhteiskuntaamme.

Merialueen rannikkokalastuksessa ja sisävesikalastuksessa tulee löytää ratkaisut yritystoiminnan kannattavuuden pullonkauloihin, jotka liittyvät mm. yritystoiminnan rahoitukseen, kalastusmahdollisuuksiin ja hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamiin ongelmiin. Tämä mahdollistaisi sen, että ala pystyy vastaamaan paremmin markkinoiden kysyntään ja lisäämään myös vajaasti hyödynnettyjen kalojen tarjontaa.

Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta keskustellaan vielä poliittisella tasolla ennen kuin se lähetetään virallisesti lausunnoille. Kannustan kaikkia kiinnostuneita osallistumaan aktiivisesti keskusteluun, nyt on paras aika sille.

Pian on kuitenkin myös ryhdyttävä sanoista tekoihin, jotta kykenemme hyödyntämään kotimaiseen kalaan liittyvät suuret ja moninaiset hyödyt.

Lähde; MMM/ Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalousyksikön päällikkö Risto Lampinen