Kansalliset tukilinjaukset

OHJE 23.2.2010 3329/701/2007
mmm.ri

SUOMEN ELINKEINOKALATALOUDEN TOIMINTAOHJELMAN 2007-2013 KANSALLISET TUKILINJAUKSET 
Maa-ja metsätalousministeriö antaa Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007­-2013 hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaavana hallintoviranomaisena Euroopan kalata­lousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista anne­tun lain (1447/2006) II §:n nojalla liitteena olevan tarkistetun ohjeen toimintaohjelman yhte­näisen ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi.

Ohjeen tarkoitus on lisäksi varmistaa tuensaajien yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu ELY­-keskuksissa eri puolilla maata. Hankkeiden tukipäätöksiä ratkaistaessa tulee kuitenkin aina teh­dä tarkoituksemnukaisuusharkintaa myös alueelliset ja tapauskohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen.

Tällä ohjeella korvataan 29.4.2008 annettu ohje Dnro 3329170112007.

 

http://www.sakl.fi/_doc/SKMBT_C45010022316570.pdf