Hygienia-asetusten muutokset 1.1.2012

Hygienia-asetusten muutokset päästävät lemmikit ravintoloihin 

Helsinki 20.12.2011

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään antanut kolme elintarvikehygieniaa koskevaa asetusta. Asetukset ovat osa elintarvikelainsäädännön uudistusta, jolla lisätään valvonnan riskiperusteisuutta sekä vähennetään yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa elintarviketurvallisuuden tasosta tinkimättä. Asetukset tulevat voimaan vuoden 2012 alussa ja korvaavat vastaavat voimassa olleet ministeriön asetukset.

Uudet maa- ja metsätalousministeriön asetukset ovat asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (alkutuotantoasetus), asetus laitosten elintarvikehygieniasta (laitosasetus) ja asetus ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (elintarvikehuoneistoasetus).

Helpotuksia alkutuotannon suoramyyjille

Alkutuotantoasetuksessa säädetään muun muassa alkutuotannon toimijan omavalvonnasta ja kirjanpidosta, alkutuotannossa käytettävän veden laatuvaatimuksista, alkutuotannon tuotteista annettavista tiedoista sekä alkutuotantopaikan rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista.

Alkutuotantoasetuksessa määritellään, mitä EU- ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia sovelletaan alkutuotannon toimijaan, joka luovuttaa pieniä määriä alkutuotannon tuotteita suoraan kuluttajalle tai toimittaa niitä paikalliseen vähittäismyyntiin. Helpotus näille toimijoille on, että luovutuksen ei katsota edellyttävän elintarvikehuoneistoilmoitusta eikä luovutukseen sovelleta elintarvikehuoneistoille asetettuja vaatimuksia. Tuottajalta ei myöskään pääsääntönä edellytetä omavalvonnan kuvausta eikä laboratoriotutkimuksia vedestä. Lisäksi vaatimus omavalvontakuvauksen sisällön erittelemisestä on poistettu lainsäädännöstä. Sellaisenaan syötävien kasvien kasteluvesi on jatkossa tutkittava käyttöönoton yhteydessä.

Pienten laitosten EU-vaatimuksia mukautettu

Laitosasetus koskee eläimistä saatavia elintarvikkeita jalostavia toimijoita. Asetuksessa säädetään laitosten rakenteellisista, toiminnallisista ja lämpötilavaatimuksista. Lisäksi vaatimukset koskevat merkintöjä ja asiakirjoja, laitoksen henkilökunnan hygieniavaatimuksia sekä toimijoiden omavalvontaa.
Laitosasetus sisältää useita komission hyväksymiä mukautuksia EU-lainsäädännöstä. Nämä koskevat muun muassa laitosten pintamateriaaleja, pienteurastamoiden ja poroteurastamoiden eläinsuojia, pienteurastamoiden karanteenijäähdyttämöä, lihan leikkaamista pienteurastamon, poroteurastamon ja riistan käsittelylaitoksen tiloissa sekä jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistusta leikkaamossa ja puhtaan veden käyttöä kalalaitoksissa. Omavalvontaa koskevia vaatimuksia on yksinkertaistettu. Asetuksessa olevat mukautukset ja riskiperusteisuuden huomioon ottaminen helpottavat erityisesti pienyrittäjien toimintaa. Asetus ei edellytä laitosten uudelleen hyväksyntää.

Lemmikit sallitaan tarjoilutilohin, kalan pyyntipäivä edelleen ilmoitettava

Elintarvikehuoneistoasetuksessa säädetään muiden elintarvikehuoneistojen kuin laitosten rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista ja muista elintarvikemyynnin olosuhdevaatimuksista. Lisäksi on vaatimuksia henkilökohtaisesta hygieniasta sekä eläinten pääsystä elintarvikehuoneistoon. Jatkossa tarjoilutilaan voi toimijan suostumuksella tuoda lemmikkieläimiä. Tästä on kuitenkin näkyvästi ilmoitettava tarjoilutilan sisäänkäynnin yhteydessä.

Elintarvikehuoneistoasetukseen on liitetty vaatimukset toimijoille, jotka harjoittavat elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä tuottamiensa eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa. Helpotus näille toimijoille on, että toiminta ei edellytä unionilainsäädännön mukaista laitoshyväksyntää (ei hyväksymishakemusta, eikä toimintaan sovelleta eläimistä saatavien elintarvikkeiden EU-asetusta).

Elintarvikehuoneistoasetuksessa säilyy vaatimus ilmoittaa kalan pyynti- tai nostopäivä. Asiaa koskeva EU-lainsäädäntö on uudistumassa parin vuoden sisällä ja siirtymäajaksi on katsottu selkeämmäksi jatkaa voimassa olevaa kansallista sääntelyä. Tiedon ilmoittamista ei ole haluttu jättää vain myyjän vapaaehtoisuuden varaan.
Linkki säädöksiin löytyy MMM:n sivuiltahttp://wwwb.mmm.fi/el/laki/i/default.html

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi 050-3671039 (lomalla 20.-23.12.2011)
eläinlääkintöylitarkastaja Anna-Maija Grönlund (laitosasetus) (09) 160 53171
eläinlääkintöylitarkastaja Sebastian Hielm (elintarvikehuoneistoasetus) 050-5245761
eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki (alkutuotantoasetus) (09) 160 52435