Lauri Tarastin selvitys valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamiseksi luo hyvän pohjan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien järjestämiseksi. Nyt julkistettua selvitystä varten tehdyssä ministeriön virkamiesvalmistelussa tarkasteltiin tehtäviä kokonaisuuksina keskushallinnosta kuntatasolle. (kts. Maa- ja metsätalousministeriön taustaselvitys)

Myös selvityshenkilö on päätynyt omassa työssään samaan ratkaisuun. ”Esitykseni kokoaa maa- ja elintarviketalouden, maaseudun kehittämisen sekä kalatalouden sekä vesivarojen käytön ja hoidon tehtävät nykyisistä ELY-keskuksista, aluehallintovirastoista ja kunnista maakuntien hoidettavaksi muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden”, Tarasti toteaa.

Alueellinen asiantuntijatyö korostuu MMM:n hallinnonalan monipuolisissa tehtävissä. Edellinen aluehallintouudistus ei ollut onnistunut. Useissa selvityksissä on lisäksi todettu hallinnon liiallinen moniportaisuus, minkä vuoksi myös Sipilän hallitusohjelmaan sisältyy selkeä kirjaus maataloushallinnon rakenneuudistukseen liittyen.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialalla ELY-keskusten tehtävistä pääosa siirrettäisiin selvityshenkilön ehdotuksessa maakuntiin. Tämä vastaa ministeriön esitystä. Tehtävistä riippuen tehtäviä hoidettaisiin joko kaikissa 18 maakunnassa tai ne keskitettäisiin, ainakin johtamisessa, jollekin maakunnalle.

Ympäristöterveydenhuollon osalta eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuu ehdotetaan siirrettäväksi kaikille maakunnille. Ministeriön tapaan Tarasti ottaa selkeästi kantaa palveluiden riittävyyden vaatimukseen koko maassa sekä päivystysten järjestämisen välttämättömyyteen. Toteuttamistavat voivat vaihdella. Aluehallintovirastoista tehtävät siirrettäisiin maakuntavirastoihin. Sama koskee kuntien elintarvikevalvontaa. Eviran ohjaukseen jäisi siten vain yksi viranomaisporras. Miten sosiaali- ja terveysministeriön alaiset tehtävät tulevat järjestymään, jää pitkälti kuntien päätettäviksi, vaikka järjestämisvastuuta ehdotetaankin maakunnille. Ratkaisut vaikuttavat nykyisen ympäristöterveydenhuollon yhteistyömuotoihin.

MMM:n toimialan tehtäviä siirtyisi maakuntiin liki 1800 henkilötyövuotta. Muutos edellyttää toteutuessaan noin 60 lain muuttamista. Lainsäädäntötyön rinnalla korostuu asiakaspalvelun ja hallinnon prosessien mittava sähköistäminen, mihin on viime vuosina muutenkin panostettu huomattavasti sekä osaamista että toimintamäärärahoja. Aluehallinnon ICT-ratkaisuilla onkin merkittävä rooli uudistuksen menestyksekkäälle toimeenpanolle.

Olemme valmistelutyössä korostaneet EU:n maksajavirastovaatimuksia sekä hallinnonalan ohjauskeinojen toimivuuden merkitystä. Tarasti korostaa, että maakuntahallinnon ohjausmallin tulee olla selkeä ja sen tulee tarjota ministeriöille mahdollisuus ohjata tehtävänhoidon lainmukaisuutta, yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä asiakkaiden tasa-arvoista mahdollisuutta laadukkaisiin ja tarpeisiin vastaaviin palveluihin. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että käytännön toimintaa ei heikennetä ohjauksen ja johtamisen moniportaisuudella.

Maaseutuohjelman 2014–2020 julkinen rahoitus on yli 8 miljardia euroa. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EMKR:n strategisia painotuksia tarvitaan maakunnissa kalatalouden edistämiseksi. Myös vesiluonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito ovat varmuudella maakuntien mielenkiinnon keskiössä.

Olemme hyvin tietoisia asiakkaiden oikeutetuista vaatimuksista maksuaikataulujen suhteen myös tulevissa organisatorisissa muutoksissa. EU:n tehtävänä on valvoa sekä tukihallinnon että ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien toimeenpanoa. Vaikka komissio ei puutu, eikä saakaan puuttua, jäsenvaltioiden rakenteellisiin ratkaisuihin, he tulevat varmuudella tarkkaan seuraamaan niiden toimivuutta.

Olen tyytyväinen, että selvityshenkilö päätyi hyvin samanlaiseen lopputulokseen, kuin mitä me ministeriön virkamiehinä esitimme. Uskon, että asiaan vaikutti myös avoin keskustelumme sidosryhmiemme ja asiakkaidemme kanssa. Säätytalossa pidetyssä kuulemistilaisuudessa oli mukava kuulla, miten samalla tavalla ”ketjussamme” ajatellaan.

Jos hallitus linjaa Tarastin ehdotuksen mukaisesti, alkaa valtaisa urakka. Tiedämme, että aikataulu on hurja ja työtä riittää, mutta periaatteemme on ”kerralla kuntoon”. Yhdessä valmistelemme tehokkaasti toimivan, luotettavan ja yhtenäisen kokonaisuuden. Se on taatusti myös hallinnollisesti nykyistä yksinkertaisempi.

Teksti: Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
Tarasti esittää suuria muutoksia aluehallintoon (Valtiovarainministeriön tiedote 26.1.2016)